T e s t i m o n i a l s


'A N    I N C R E D I B L Y    T A L E N T E D    A N D     F U N N Y    L A D Y'

- N a n    M c C r e a d i e,   R I B I


" A    B E A U T I F U L L Y    C O N S T R U C T E D ,    B E A U T I F U L L Y        T O L D    A N D     A B S O L U T E L Y    H I L A R I O U S      T A L E    O F       G R O W I N G    U P    I N    T H E   C O U N T R Y S I D E "  

-  J o h n    M o r t o n ,      T a v i s t o c k   R o t a r y    C l u b

T o    b o o k    L y d i a    f o r    y o u r    n e x t    

e v e n t    p l e a s e    c a l l    J e n n i e    o n :  

0 1 5 2 2   5 2 2    6 2 0L U N C H E O N    A N D    A F T E R    D I N N E R    S P E A K E R 

L Y D I A    S L A C K 

' T H A T    A W K W A R D    A G E '


L Y D I A    S L A C K    I S    A    2 3    Y E A R    O L D          

H I L L    F A R M E R ' S    D A U G H T E R    W H O    G I V E S

A N    E N T E R T A I N I N G    I N S I G H T    I N T O          

W H A T    I T    W A S    L I K E    T O    G R O W    U P     

S U R R O U N D E D    B Y    H I L L S ,    A N I M A L S ,    A N D

N O T    M A N Y    P E O P L E .

B O O K : + 44 (0) 1522 522 620